TUTKIMUS

Tutkimuksemme ovat lähinnä kyselytutkimuksia. Tutkimus voi
tarjota tietoa mm. jäsenistön, henkilökunnan tai asiakkaiden
rakenteesta ja näkemyksistä. Toisaalta olemme suorittaneet myös
tilastollisia selvityksiä lähinnä Tilastokeskuksen aineistoista,
mutta myös muista kuten esim. kirjanpitoaineistoista.

Aineiston keruu on mahdollista myös internetin kautta.
Käytössämme on heti päivittyviä internet-tietokantoja, joihin
voidaan rakentaa internetissä toimivat haut ja linkit valmiisiin
tai tarkoitusta varten tekemiimme esitysohjelmistoihin.

Palkansaaja- ja ammattijärjestöille olemme tehneet tutkimuksia
esim. seuraavilta aihealueilta:

- jäsenrakenne
- jäsenten näkemykset liitosta
- jäsenpalvelujen käyttö ja tärkeys
- tutkimus palkkauksesta
- työtehtävät ja niiden muutos
- asema työpaikalla
- työn rasittavuus
- työolot
- koulutus ja koulutusmahdollisuudet
- työpaikan ilmapiiri
- vaikutusmahdollisuudet työpaikalla
- tulevaisuusnäkymät

- työn arvostus
- työtä koskevat arvot

Erityisiä toistuvia seurantatutkimuksia on tehty mm.

- palkkauksesta
- työoloista
- työajasta

Palkkatutkimuksissamme on seurattu jonkin tietyn ammattiryhmän
palkkauksen kehitystä kyselytutkimuksena. Tulokset saadaan
keskiarvoina ja fraktiileina haluttujen taustamuuttujien, esim.
sukupuolen ja ammattikokemuksen mukaan.

Työolojen seurantaa varten on kehitetty valmis toistuvasti
uudet tulokset tuottava ja aiempiin tuloksiin vertaileva
ohjelmisto, joka tuottaa taulukoiden ohella myös valmista
grafiikkaa. Toistuva tutkimus sopii hyvin perusaineistoksi.

Lisätietoja

Työolokartoitus
Paluu