TUTKIMUKSEN SUUNNITTELU, NEUVONTA, KYSELYLOMAKE

Tutkijamme voi monikymmenvuotisen tutkija- ja yliopistokokemuksensa
pohjalta myös opastaa tutkimuksen suunnittelussa ja tutkimuksen teon
eri vaiheissa:


Tutkimuksen kannalta kriittisiä vaiheita ovat
- otannan suorittaminen
- kyselylomake, sisältö ja rakenne
- tutkimuksen edustavuus ja luotettavuus
- tulosten luotettavuus ja arviointi

Nämä vaiheet on käytävä läpi mm. itse toteutettavissa
internet-kyselyissä. Internet-kyselyt eivät myöskään
aina täytä kaikkia tutkimuksen perusvaatimuksia.
Tässä voimme auttaa ja nykyiset sähköiset yhteydet
tarjoavat monitahoiset ratkaisut tutkimuskonsultointiin.

Voimme tarjota myös valmiita lomakemalleja keskeisimmiltä
tutkimusalueiltamme, kuten palkkatutkimus, jäsenkysely,
työmotivaatiotutkimus, työolokartoitus, henkilöstökysely jne..
Kyselylomake laaditaan myös internet kyselyyn sopivaksi


Laajoissa tutkimuksissa kannattaa käyttää analyysissa
monimuuttujamenetelmiä (varianssi, faktori-, regressio- ym.-
analyysit). Autamme kysymysten ja kysymysrakenteen
muokkaamisessa analyyseihin sopiviksi.

Faktorianalyysin pohjalta voidaan rakentaa mm. erilaisia
asenne- ja arvomalleja, kuluttajatyyppejä, tapoja suhtautua
työhön jne. Näissä turvaudutaan usein pelkästään vanhoihin
tyypittelyihin, jotka eivät ehkä enää toimi.

Lisätietoja

Paluu